Favourite Gaelic Airs (e-book)

Favourite Gaelic Airs for fiddle, accordion & brass instruments
A delightful book of Highland melodies much sought after by musicians.

Carefully arranged by Mary Strachan to be playable by a wide range of instrumentalists. Some of the tunes have harmony parts for duet playing. Chords included.

This is one of the few books available to Brass players who want to play Scottish tunes.

Details

Instruments:
Accordion, Brass, Fiddle
Book format:
A4
Authors:
Mary Strachan
ISBN:
978-1-906804-25-1
Articulations:
Chords, Staff notation
Tune Types:
Air, Gaelic waltz, Reel
Occasions:
Ceilidh, Hogmanay
Pages:
28
Level:
Beginners / Intermediate
Arrangers:
Mary Strachan
Date:
1991
Origin:
Scottish
open\close

Table of contents

 • A ' bhanarach Chaoin
 • A' Chreig Ghuannach
 • Alasdair an Duin
 • Am Falbh Thu Leam a Ribhinn Og?
 • A Pheigi a Ghraidh
 • An Atairechd Ard
 • An Coineachan
 • An t-Eilean Muileach
 • An Teid thu Leam a Mhairi?
 • Birlinn Ghoraidh Chrobhain
 • Cailin mo Ruinsa
 • Cait' an Caidil an Ribhinn a-nochd?
 • Caol Muile Crodh
 • Chailein
 • Crodh Laoigh nam Bodach
 • Domhnall Beag an t-Siucair
 • Eilean an Fhraoich
 • Eilean Fraoich
 • Eilean Idhe
 • Eilean Luinn
 • Eilean mo chridh'
 • Eilean Uaine fo Cheo
 • Fail oro Mar Dh'fhag Sinn
 • Failte do Bharraigh
 • Fillo-ro Fill-iu oro huo
 • Gaol an t-Seoladair
 • Gardens
 • Gun Chrodh Gun Aighean
 • Ho ro Chall Eile
 • Leis an Lurgainn
 • Mo Chubhrachan
 • Mo Mhairi Bhàn
 • Mo nighean donn bhoidheach
 • Mo run geal Dileas
 • Morag a Dunbheagan
 • Morag Bheag
 • Muile nam Fuar-bheann Mora
 • Null do dh'Uibhist
 • Null thar an Aiseig
 • O Teannaibh Dluth
 • 'S Gann Gun dirich mi Chaoidh
 • Soraidh Leis a' Bhreacan Ur
 • Soraidh Leis an Ait'
 • Teann a-nall
 • Tiugainn Leam a Ribhinn Og
open\close

Reviews

“I would recommend the collection to all lovers of Gaelic airs.”

Custoemr

“The original idea was to write a collection for brass players, the compilers realised that other musicians might also be interested in the variety of tunes printed. And a good proportion of tunes in the book are in keys accessible to young brass players.

By John Moar - Orkney View Magazine

open\close

You may also like