download

Gur Tu mo Chruineag Bhoidheach (lyrics)

This song is a waulking song and it is in jig time, 6/8, and is a selection of versesfrom a very long song. It is about the distances and places a man will go for hissweetheart if she will promise to marry him.Waulking songs in Scots Gaelic are called orain luaidh, and are songs,traditionally sung by women while waulking cloth. This involves a group ofpeople beating newly woven tweed rhythmically against a table or similar surfaceto soften it. These simple, beat-driven songs were used to accompany the“waulking”.

Gur Tu Mo Chruinneag Bhòideach
Sèist
Fill -iù òro hù o
Gur tu mo chruinneag bhòidheach,
Fill- iù òro hù o.

Dèidhinn dhan a’ ghlealaich leat
Nan gealladh tu mo phòsadh.

Dèidhinn leat a dh’Uibhist
Far am buidhicheadh an t-eòrna

Dèidhinn leat a dh’ Eirinn
Gu fèill nam bàn òga

Dèidhinn leat an ear ’s an iar
Gun each, gun srian, gun bhòtuinn

Chuala mi na ministeirean
A’ bruidhinn air do bhòidhchead.

Price: £0.00

Add to Cart