• image

Tog Fonn! 2 - Gaelic Songs and Dance Tunes (book)

A new selection of puirt - Gaelic mouth music tunes and dances. This second book is a further collection to follow on from the acclaimed first series of Gaelic music from the Highlands of Scotland. Ideal for all learners of Gaelic songs and language and with useful well known tunes for instrumentalists to learn.

Details

Instruments:
Accordion, Fiddle, Gaelic song, Whistle
Book format:
A5 Landscape
Authors:
Christine Martin
ISBN:
1-871931-96-7
Articulations:
Bowing, Chords, Staff notation
Tune Types:
Air, Dance tunes, Double jig, March, Reel, Strathspey, Work tunes
Occasions:
Ceilidh
Pages:
64
Level:
Intermediate
Arrangers:
Christine Martin
Date:
1997
Origin:
Scottish
open\close

Table of contents

 • A Chur nan Gobhar as a' Chreig
 • A Chaluim Bhig
 • A Mhic na Circe Topanaich
 • An Gille Dubh Mo Laochan
 • An Oidhche Bha na Gobhair Againn
 • B' fhearr Leam Fhin
 • B' fhearr Mar a Bha Mi 'n-Uiridh
 • Buain nan Dearcan ris an Spreidh
 • Chan Eil Mo Leannan ann an Seo
 • Cha Teid Mise, Cha Teid Mi
 • Cha Tig an Latha
 • Clann Ulaidh
 • Co Th' ann ach Anna Mo Nighean
 • Chuirinn air a' Phiob E
 • Chuir Iad Mise dh'Eilean Leam Fhin
 • Crodh-laoigh nam Bodach
 • Fhuair Mi Nead na Gurra-guig
 • Gabhaidh Sinn an Rathad Mor
 • Geala-bhodaich sa Bheinn Duibh
 • Gille Calum
 • I dal u dal
 • 'Ille Bhig
 • 'Ille Chrubaich anns a' Ghleann
 • Mhic Iarla nam Bratach Bana
 • Na Maragan aig Ruairidh
 • Nam Biodh Tri Sgillinn Agam
 • Puinneagan Cail
 • Ruidhleadh an Gille Cam
 • Ruidhlidh na Coilich Dhubha
 • Saoil a Mhor am Pos Thu?
 • Seinn O Churadail O
 • 'S i Morag a Rinn a' Bhanais
 • Siudaibh Bhalacha'
 • Somhairle agus Mairi Bhan
 • Stocainnean Daoimean
 • Tha na Teudan Fada Caol
 • Tha Smeorach sa Mhadainn Chiuin
 • Theid Thu null air an Fhadhail
open\close