bundle

Tog Fonn 2

In this bundle you will find two versions of the eBook. One for using on a computer and the other version for easy viewing on an iPad/Tablet.

This is the second book of Gaelic Songs and Dance Tunes. Lively traditional songs which are ideal for learners of Gaelic song and music.

The Gaelic songs are in staff notation with lyrics. These tunes are well known to instrumentalists as dance tunes and ideal for learners to try.

This book is a valuable resource for Gaelic songs and fiddle tunes from the Highlands. Large easy to read print.

Contains

This version is for computer viewing.

This is the second book of Gaelic Songs and Dance Tunes. Lively traditional songs which are ideal for learners of Gaelic song and music.

The Gaelic songs are in staff notation with lyrics. These tunes are well known to instrumentalists as dance tunes and ideal for learners to try.

This book is a valuable resource for Gaelic songs and fiddle tunes from the Highlands. Large easy to read print.

Details

Instruments:
Accordion, Fiddle, Gaelic song, Whistle
Tune Types:
Air, Dance tunes, Gaelic waltz, Hornpipe, Jig, March, Reel, Strathspey
Pages:
64
Articulations:
Bowing, Chords, Staff notation
Occasions:
Ceilidh
Origin:
Scottish Gaelic
Book format:
A5 Landscape
Extras:
Interactive
open\close

Contents

 • A Chur nan Gobhar as a' Chreig
 • A Chaluim Bhig
 • A Mhic na Circe Topanaich
 • An Gille Dubh Mo Laochan
 • An Oidhche Bha na Gobhair Againn
 • B' fhearr Leam Fhin
 • B' fhearr Mar a Bha Mi 'n-Uiridh
 • Buain nan Dearcan ris an Spreidh
 • Chan Eil Mo Leannan ann an Seo
 • Cha Teid Mise
 • Cha Teid Mi
 • Cha Tig an Latha
 • Clann Ulaidh
 • Co Th' ann ach Anna Mo Nighean
 • Chuirinn air a' Phiob E
 • Chuir Iad Mise dh'Eilean Leam Fhin
 • Crodh-laoigh nam Bodach
 • Fhuair Mi Nead na Gurra-guig
 • Gabhaidh Sinn an Rathad Mor
 • Geala-bhodaich sa Bheinn Duibh
 • Gille Calum
 • I dal u dal
 • 'Ille Bhig
 • 'Ille Chrubaich anns a' Ghleann
 • Mhic Iarla nam Bratach Bana
 • Na Maragan aig Ruairidh
 • Nam Biodh Tri Sgillinn Agam
 • Puinneagan Cail
 • Ruidhleadh an Gille Cam
 • Ruidhlidh na Coilich Dhubha
 • Saoil
 • a Mhor
 • am Pos Thu?
 • Seinn O Churadail O
 • 'S i Morag a Rinn a' Bhanais
 • Siudaibh
 • Bhalacha'
 • Somhairle agus Mairi Bhan
 • Stocainnean Daoimean
 • Tha na Teudan Fada Caol
 • Tha Smeorach sa Mhadainn Chiuin
 • Theid Thu null air an Fhadhail
open\close

You may also like