• image

Tog Fonn! - Gaelic Songs and Dance Tunes (book)

Lively traditional songs which are ideal for learners of Gaelic song and music. The Gaelic songs are in staff notation with lyrics. These tunes are well known to instrumentalists as dance tunes and ideal for learners to try. Chords included and basic bowings for fiddlers.

Details

Instruments:
Accordion, Fiddle, Gaelic song, Whistle
Book format:
A5 Landscape
Occasions:
Ceilidh
Pages:
64
Articulations:
Bowing, Chords, Staff notation
Tune Types:
Air, Dance tunes, Gaelic waltz, Reel, Strathspey
Date:
1994
Origin:
Scottish
Level:
Intermediate
Authors:
Christine Martin
ISBN:
1-871931-41-X
open\close

Table of contents

 • A' Bhean A Bh'aig an Tàillear Chaol
 • An Ataireachd Ard
 • An Còineachan
 • Birlinn Ghoraidh Chròbhain
 • Bodachan a' Mhìrein
 • Buain a' Choirce
 • Buain na Rainich
 • Brochan Lom
 • Caol Muile
 • Chì Mi na Mòr-bheanna
 • Crodh Chailein
 • Dòmhnall Beag an t-Siùcair
 • Eilean Mo Chrìdh'
 • Far am bi Mi Fhìn
 • Fear a' Bhàta
 • Gaol mo Chrìdh'-sa Màiri Bhàn
 • Gràdh Geal mo Chrìdh'
 • I bhi ada
 • Mac-a Phì
 • Moladh na Lanndaidh
 • Mo Nighean Donn Bhòidheach
 • Mòrag a Dunbheagan
 • Mo Rùn Geal Dìleas
 • Nam Amadan, nam Amadan
 • Ruidhle Thulachain
 • 'S ann an Ile
 • Sìne Bhàn
 • 'S ioma Rud a Dhith Orm
 • Soraidh Slàn le Fionnairidh
 • Stad a Mhàiri Bhanarach
 • Tuireadh Iain Ruaidh
 • U bhi à bhi
open\close