• image

Slighe an Airgid (Gaelic Choir Songs) (book)

This excellent book of 20 Gaelic choir song arrangements will be a welcome addition to the repertoire of Gaelic choirs around the country.

Kenneth Thomson has selected a great variety of songs, including some early arrangements like An t-Iarla Diurach and Maighdeanan na h-Airigh with some more recent ones such as Maraiche nan Cuantan. There is also one puirt-a-beul and three each for women's and male voice choirs.

This book celebrates 25 years with Kenneth Thomson as conductor of Ceolraidh Ghaidhlig Ghlaschu - The Glasgow Gaelic Choir.

Details

Instruments:
Gaelic song, Group music
Authors:
Kenneth Thompson
ISBN:
1-871931-11-8
Articulations:
Solfa, Staff notation
Occasions:
Ceilidh, Hogmanay, St Andrew's Night
Pages:
84
Book format:
A4
Date:
2008
Origin:
Scottish
open\close

Table of contents

 • A' Fagail Bharraigh
 • An t-Iarla Diurach
 • Balaich an Iasgaich
 • Bha mi Latha Samhraidh
 • Chorra-Ghritheach Dhonn
 • Coille an Fhasaich
 • Cumha Coire Cheathaich
 • Eilean Mo Ghaoil
 • Failte do Eilean Leodhais
 • Fill o ro/Is truagh nach d'rugadh mi dall
 • Gura mis' tha gu tinn
 • Ille Chrubach anns a' Ghleann
 • Illean Bithibh Sunndach
 • Maighdeanan na h-Airidh
 • Maraiche nan Cuantan
 • Mi le m' Uilinn
 • Mo Nighean Chruinn Donn
 • Mo shuil a'd dheidh
 • Muladach mi 's mi air m' aineol
 • 'S grinn a chaileag Mairi Anna
open\close

You may also like