Orain an Eilein - Gaelic Songs of Skye (e-book)

Over 160 Gaelic songs with words and music gathered from tradition bearers from the Isle of Skye. This is a collection of Skye Gaelic songs old and new.

This ebook includes many previously unpublished songs from the oral tradition and notes on the tune origins and bards. There are many lovely melodies here to explore for instrumentalists as well as new Gaelic songs to learn.

This book won the prize for adult literature at the Largs National Mod in 2002. The lovely melodies are also often less well known and worth exploring.

Due to popular demand this book was republished in 2019 after being out of print for many years.

Details

Instruments:
Fiddle, Gaelic song, Harp
Tune Types:
Air, Dance tunes, Listening tune, March, Reel, Strathspey
Occasions:
Ceilidh, Hogmanay, St Andrew's Night, Weddings
Pages:
132
Articulations:
Staff notation
Arrangers:
Christine Martin
Date:
2019
Book format:
A4
Authors:
Christine Martin
ISBN:
978-1-906804-65-7
open\close

Table of contents

 • A' Chraobh
 • A' chruinneag dhonn 's toigh leam thu
 • A Dhòmhnallaich urramaich
 • A' Fagail a' Bhat' aig Port Righ
 • A ghruagach air a bheil mi 'n tòir
 • Agus hò Mhairi
 • A hò-rò mo Mhairi Lurach
 • Ailein Duinn nach till thu 'n taobh-sa?
 • Air fair an la
 • Airigh Luachrach Uige
 • Air m' uilinn 's mi nam ònar
 • Alasdair an Duin
 • A Mhòrag nighean Dhòmhnaill Duinn
 • An Cala Sèimh
 • An Coileach Donn
 • An Cul Bachalach
 • An Gaol a Thug Mi Og
 • An Gille Dubh Mo Laochan
 • A nighean bhuidhe bhan nam falbhadh tu leam
 • A nighean nan geug
 • An Ròs
 • An Talla 'm bu Ghnath le MacLeòid
 • An t-Aodann Ban
 • An t-Oighr' Og
 • An Ubhal as Airde
 • B' fhearr leam dhol dhan t-saighdearachd
 • Bhon chuir mo leannan culaibh rium
 • Bidh mi cuimhneachadh 's ag ionndrain
 • Biodh an deoch seo 'n laimh mo ruin
 • Bithidh clann bheag a' bhail' a-muigh
 • Bodachan a' Mhirein
 • Bonn Beinn Eadarra
 • Bothag Bheararaig
 • Braigh Uige
 • Breisleach
 • Brochan Lom
 • Bruthaichean Ghlinn Braoin
 • Buain na Rainich
 • Cailin Mo Smuain
 • Cailleach Liath Ratharsaigh
 • Cait a bheil i cait an deach i?
 • Cait an Caidil an Nighneag A-nochd? Cearcall a' Chuain
 • Chaidh Mo Dhonnchadh dhan Bheinn
 • Chaill Mi Mo Chridhe 's Mi Og
 • Chall èile chall o
 • Chan e caoidh Mhic Shiridh
 • Cha tig Mòr mo bhean dhachaigh
 • Cha toir Iain Mòr an nighean dhomh
 • Chi mi bhuam fada bhuam
 • Ci an Fhidheall
 • Cnoc Mhartainn
 • Coille an Fhasaich
 • Cuachag nan Craobh
 • Cuir sa Chiste Mhòir Mi
 • Cumha Iain Ghairbh
 • Cumha MhicCriomain
 • Cum ur n-Aire
 • Doire na Smeòraich
 • Duanag an t-Seòladair
 • Eilean a' Cheò
 • Eilean mo Chridh'
 • Eilean Sgitheanach nam Buadh
 • Eilean Uaine fo Cheò
 • E o nighean is o nighean
 • Fac' Thu na Fèidh?
 • Failte don Eilean Sgitheanach
 • Failte Rubha Bhatairnis
 • Far a-nall Ailean
 • Far an Robh Mi 'n-Raoir
 • Fear a' Choire
 • Fhir a shiubhlas a-maireach
 • Fhleasgaich Oig
 • Flur nan Cailin
 • Gaol an t-Seòladair
 • Gaol nam Fear Dubh
 • Garradh nan Ròs
 • Gillean Ghleann Dail
 • Gille Calum
 • Gruagach an Fhuilt Duinn
 • Gu bheil an gille dubh-dhonn
 • Gun Chrodh gun Aighean
 • Gun d'dhiult am bodach fodar dhomh
 • Gun till mi mas maireann mi
 • Gur mis' tha gu duilich
 • Hi-u o ro hu o
 • Ho rò air nighean donn nam meall-shuil
 • Hòro 'illean na bitheamaid tursach
 • Ho rò nighean donn hug ò
 • Hò ro Ruairidh 'ic-a-phi
 • 'Illean Na Biodh Oirbhse Smalan
 • 'Ille dhuinn chaidh tu 'm dhith
 • Iomaraibh Eutrom
 • Latha a' siubhal slèibhe dhomh
 • Luinneag MhicLeòid
 • Maighdeanan a' Choire Dhuibh
 • Manus Mòr na Guaille
 • Mhic Iarla nam Bratach Bana
 • Mhuinntir a' Ghlinne Seo
 • Mi 'm shuidh' an seo gad chuimhneachadh
 • Mi 'n seo air bòrd air long nan seòl
 • M' ionam air a' ghille bheag
 • Mo Dhòmhnallan Fhèin
 • Mo Leannan
 • Mo Mhathair an Airnicreap
 • Mòrag a Dun Bheagain
 • Mo Robairneach Gaolach
 • Mo Run a' Chailin
 • Naoinear Chailleach sa Ghleann Mhòr
 • Nighneag a' chuil duinn nach fhan thu
 • Nochd gun Chadal
 • Nuair Bha Mi Og
 • Och nan och 's mi fo leireadh!
 • Och och mar tha mi 's mo chridhe trom
 • Old Folk's Party
 • O Mhairi E Mhairi
 • Oran a' Christmas Tree
 • Oran an t-Saighdeir
 • Oran an Uachdarain
 • Oran a' Phoca
 • Oran Beinn Li
 • Oran do Cheit
 • Oran do Iain Breac MacLeòid
 • Oran do Sheasaidh Bheag Bhaile Raghnaill
 • Oran Gaoil
 • Oran Ghleann Bhargaill
 • Oran le Seòladair
 • Oran Mòr MhicLeòid
 • Oran Mòr Sgoirebreac
 • Oran nam Brògan Ura
 • Poca Sil an t-Sealgair
 • Port Beathaig Mhòir
 • Ruidhleadh an Nighean Donn
 • 'S e Gillean mo Ruin
 • 'S fhada bhon a dh'fhag mi 'n gleann
 • 'S gann gun dirich mi chaoidh
 • 'S mar a tha mi smaoineachadh
 • Soraidh bhuam gu Tir a' Cheò
 • Soraidh leis an Ait'
 • 'S toigh leam cruinneag dhonn nam bò
 • Taladh
 • Taladh Dhòmhnaill Ghuirm
 • Taladh Thròndairnis
 • Tha fonn gun bhith trom
 • Thainig an gille dubh
 • Tha mi fo churam
 • Tha mi gun aighear
 • Tha mi 'n duil, tha mi 'n duil
 • Tha mise fo mhulad san am
 • Tha Mo Bhreacan Fliuch fon Dile
 • Tha 'a Samhradh air Tighinn
 • Tha toll air a' bhata
 • Thograinn, thograinn bith dol dhachaigh
 • Tiugainn Leam thar Saile
 • Tog Orm Mo Phiob
 • Uamh an Oir
open\close