• image

Smuaintean Bho Cheann A' Bhara (book)

Niall Brownlie was a well known bard from Tiree and this book contains some of his best known songs and poems. Many of the songs have mp3's to help you learn them - to download these go to http://bit.ly/21My3sx. Try one of Niall's songs to include in your repertoire

Bhiodh e ceart a ràdh gur e Niall am bàrd traidiseanta mu dheireadh a tha ag obair ann an Gàidhlig. Bidh Niall a’ cumail ris na seann chuspairean: gaol, gràdh-dùthcha ’s gràdh-dùthchais. Ach sean ’s gu bheil iad, chithear san leabhar seo cho beò ’s a tha iad sa bhàrdachd aig Niall.

Tha snàithleinean air leth a’ ruith tron leabhar bho thoiseach gu deireadh: eilean Thiriodh, am mìcheartas a rinneadh air a mhuinntir aig amannan sònraichte na eachdraidh, an fhearg mu dheidhinn seo a dh’fhàg am bàrd na nàiseantach – agus an gaol domhainn a bh’ aige, agus a th’ aige, do Mhairead, a bhean nach maireann.

‘Se e neart a’ ghaoil seo, agus cho fosgailte ’s a tha Niall ga chur an cèill, a tha a’ cur a’ chruinneachaidh seo air leth bho leabhraichean eile dhen t-seòrsa.

Details

Instruments:
Gaelic song, Voice
Authors:
Niall Brownlie
ISBN:
ISBN 978-1-906804-76-3
Articulations:
Staff notation
Composers:
Ethel NicChaluim, Iseabail Strachan, Mairi Strachan
Pages:
64
Book format:
A4 Landscape
Date:
2016
open\close

Table of contents

 • Facal - Toisich
 • Dealbh: 2 Barapol
 • Ro-Ràdh
 • Na h-Òrain
 • Clàr Innse
 • Alba mo Ghaoil
 • An Cridhe Tùrsach
 • An Cuan
 • An t-Urr
 • An t-Urramach Dòmhnall MacCaluim
 • An Fhicheadamh Linn is Linn Ùr
 • An Nighean Bhàn
 • Banrighinn a’ Chuain
 • Bàrd Bhaile Mhàrtainn
 • Beachd-smaoin
 • Blàr na Somme
 • Bliadhna an Tighinn Dhachaigh
 • Cha Till, Cha Till
 • Cogadh nam Falklands
 • Cuimhneachain
 • Cumha do Mhairead
 • Eilean mo Mhiann
 • Eilean Thiriodh
 • Eilean Uain’ an Àigh
 • Goirtean Dòmhnaill
 • Gràs Dhè
 • Loch Phuill
 • M’ Eilean Fhèin
 • Maise Alba
 • Mo Chèile
 • Mo Ghaol Thar Chàich
 • Mo Ghràdh
 • Mòrachd Rìgh nan Gràs
 • Nuair bhios mi nam Aonar
 • Rìgh nan Rìgh
 • ’S Toigh leam fhìn
 • Smuain air Nàdar
 • Smuain is Iargain
 • Tha mo Dhùil
 • Tha Saorsa a’ Tighinn
 • Till Leam thar an Aiseig
open\close