bundle

Keith Norman MacDonald’s Puirt à Beul

The Vocal Dance Music of the Scottish Gaels. This new edition, with an introduction and historical notes by Dr William Lamb, makes this valuable book of puirt available again to all Gaelic singers and musicians.

The book was originally published in 1901 in solfa and still remains the only book published on this subject. Our new edition is in staff notation and a really interesting read as well as containing over one hundred and twenty Gaelic songs for you to learn. There is also an English translation (not for singing) to help you learn the songs if you are a Gaelic learner.

We have printed it in a wiro bound version for music stand use.

Contains

 • image

The Vocal Dance Music of the Scottish Gaels. This new edition, with an introduction and historical notes by Dr William Lamb, makes this valuable book of puirt available again to all Gaelic singers and musicians.

The book was originally published in 1901 in solfa and still remains the only book published on this subject. Our new edition is in staff notation and a really interesting read as well as containing over one hundred and twenty Gaelic songs for you to learn. There is also an English translation (not for singing) to help you learn the songs if you are a Gaelic learner.

We have printed it in a wiro bound version for music stand use.

There is now a CD "Dannsadh Gun Dannsadh" to illustrate some of these songs taken from old recordings. See the Book /CD Bundle at a special price.

Details

Instruments:
Fiddle, Gaelic song
Tune Types:
Air, Dance tunes, Gaelic waltz, Jig, March, Reel, Slow strathspey, Strathspey, Waltz
Date:
2012
Origin:
Scottish Highlands and islands
Articulations:
Staff notation
Authors:
Dr William Lamb
ISBN:
978-1-906804-10-7
Book format:
A4
Occasions:
Ceilidh, Hogmanay
Pages:
196
open\close

Contents

 • ’S ann an Ìle Bhòidheach
 • ’S Fheudar Dhomh mo Ghùn a Dhèanamh
 • ’S I Mòrag, ’S I Mòrag
 • A Chur nan Gobhar às a' Chreig /See Gu Cur nan Gobhar às a' Chreig
 • A Man’s a Man for A’ That
 • A Mhic na Circe Topanaich
 • A Mhòrag Nighean Dhòmhnaill Duinn
 • A Nighean Donn an Àirigh
 • A Song about the Mermaid
 • A’ Bhanais Bhàn
 • A’ Bhean a Bh’ aig an Fhìdhlear
 • A’ Bhean a Bh’ aig an Tàillear Chaol
 • A’ Bhean Eudach
 • A’ Chaora Ruadh
 • A’ Mhisg a Chuir an Nollaig Oirnn
 • Am Bothan a Bh’ Aig Fionnghala
 • Am Muileann Dubh
 • Amadan Gòrach Saighdeir
 • An Dotair Leòdach
 • An Dotair Leòdach ’s Biodag air
 • An Gabh Thu Bean Dhoi’ll Bhig
 • An Gille Crùbach anns a’ Ghleann
 • An Gille Donn ’s a’ Bhanarach
 • An Gille Dubh, Mo Laochan
 • An Gille Mòr Foghainteach
 • An Gunna Dubh
 • An Leannan a Bh’ agam An-uiridh
 • Arndilly’s Reel
 • Bà-bà, Mo Leanabh
 • Be Ye Merry
 • Bhon Chuir Mo Leannan Cùlaibh Rium
 • Bidh Clann Bheag’ a’ Bhail’ A-muigh
 • Bidh Fionnlagh aig Innearadh
 • Big John Won’t Give Me His Daughter
 • Black Duncan
 • Black Laddie, My Darling
 • Bodach Innse Chrò
 • Bodachan a’ Phinnt Leanna
 • Bodaich Obar-’Iachain,
 • Bothan a Bh’ Aig Fionnghala
 • Brochan Lom, Tana, Lom
 • Burn O’ Cairnie
 • Cabar Fèidh
 • Cabarfeidh
 • Cailleach Liath Ratharsaigh
 • Cairistìona Chaimbeul
 • Calder Fair
 • Calum Crùbach
 • Calum Dare Not Move
 • Cameron’s Got His Wife Again
 • Captain Carrick’s Rant
 • Casag Lachdann Ruairidh Ruaidh
 • Cawdor Fair
 • Cha Toir Iain Mòr a Nighean Dhomh
 • Chaidh Mis’ dhan Tràigh
 • Chan Fhaigh Duine Màigean
 • Chan Fhaod Calum Carachadh
 • Christina Campbell
 • Christmas Carousing
 • Chuir I Glùn air a’ Bhodach
 • Chuir mi Biodag anns a’ Bhodach
 • Cille Chrìosda
 • Clarrisa’s Gown
 • Cò Bha ’g Ràdh gum Bitheadh Tu Daor
 • Cò Th’ ann ach Anna mo Nighean
 • Cockabendie
 • Come Kiss With Me, Come Clap Me
 • Crònan na Linne Muilich
 • Crònan a' Ghille Mhuilich
 • Cuir sa Chiste Mhòir Mi
 • Dainty Davie
 • Dannsaibh
 • Daor-i-itil Aor Am
 • Delvinside
 • Devil’s Mill, The
 • Dhìreadh Tu na Firichean
 • Doctor MacLeod Wears a Dirk
 • Donald MacGugan's Rant
 • Donald MacGugan’s Tune
 • Don-Side
 • Donul Odhar
 • Ducking the Carle
 • E Ho Rithill Àill
 • Earl of Hume’s Strathspey
 • Earl of Moira’s Welcome to Scotland
 • Fair Wedding, The
 • Fear a’ Choire
 • Fhear nan Casan Caola
 • Fhir a Dh’ith am Bonnach Mòr
 • Fhuair Mi Nead a’ Ghurra-gùg
 • Fhuair Sinn Ìm a’s a’ Ghleann Mhòr
 • Gabhaidh Sinn an Rathad Mòr
 • Ged Bhiodh na Laoigh an Cois a’ Chruidh
 • Gille Calum
 • Gille Dubh Mo Laochan
 • Gille Glas Mhic Eachainn
 • Gillean nan Caorach
 • Glengarry’s March
 • Greig’s Pipes
 • Gu Cur nan Gobhar às a’ Chreig
 • Gun Dhiùlt am Bodach Fodar Dhomh
 • Had I the Wyte She Bade Me
 • H-Eadaraibh a h-Ùinn Ò
 • Headarainn Hoichinn
 • Hì Hò Haidhream
 • Highland Hills
 • Highland Laddie
 • Hìll-ean is Hog Ù
 • Ho Ro, Bu Siud an Fhidheall
 • Ho Ro, Mar Ghuileadh Iad
 • Ho Ro, na Priobaidean
 • Hò-an, Ò-an, Ars an Cù Bàn
 • Hoch! Hey! Johnny Lad
 • Holger Danske og Burnemand
 • Hòro Bhodachain Hòro
 • I Have Been Put in the Ground
 • I Love the Dark-haired Ones
 • I Went to the Shore
 • Isabel MacKay
 • Iseabail NicAoidh
 • It’s Morag, It’s Morag
 • Iteagan
 • Iù bhìl, Fear a’ Choire
 • Iùraibh O Hì, Iùraibh O Hù
 • Jenny Beguil’d the Webster
 • Jenny Cameron’s Reel
 • Jenny Dang the Weaver
 • Jenny’s Bawbee
 • Jenny’s Gone to Linton
 • John MacMillan’s Fiddle
 • John Roy Stewart
 • Katie Bairdie
 • Kenmore Lads
 • Kenmure’s On and Awa Willie
 • Kick the Rogues Out
 • Kitty’s Got a Clinking
 • Lads of Saltcoats
 • Lady MacDonald’s Reel
 • Lady MacIntosh’s
 • Lady Madelina Sinclair
 • Lasses of the Ferry
 • Latha na Maoile Ruaidh
 • Leannanachd air feadh nan Coilltean
 • Leather Breeches
 • Lìon an Stòp
 • Little Donald’s Wife
 • Lord MacDonald’s Reel
 • Louden’s Bonnie Woods and Braes
 • MacAlister’s Dirk
 • MacCombaich Wears a Dirk
 • MacLennan’s Overcoat
 • Margaree
 • Marquis of Hastings
 • Merry Maid's Wedding
 • Mhaighdeannan a’ Choire Dhuibh
 • Mhòrag, an Tu a Bh’ ann
 • Miller of Drone
 • Miss (Sarah) Drummond of Perth
 • Miss Cruickshank
 • Miss Graham
 • Miss Hopkin’s Reel
 • Miss Ross
 • Miss Wedderburn
 • Mo Ghaol air an Fheadhainn Dubh
 • Mo Gheala-chasach
 • Mo Thastan Bòidheach
 • Mòrag is Dòmhnall
 • More Rum for the Piper
 • Muillin Du. See Am Muileann Dubh
 • Munlochy Bridge
 • Mur Bhiodh Mo Shùilean
 • My Lad wi His Bonnet
 • My Lady’s Gown, There’s Gairs Upon ’t
 • Na Hù Bhithinn, Hè Bhithinn
 • Nam Amadan, Nam Amadan
 • Nam Biodh Agam Trustar Bodaich
 • Nam Biodh Trì Sgillinn Agam
 • New Killiecrankie
 • Nighean an Tuarnal
 • Nighean na Cailliche Crotaiche Crùbaich
 • Nuair a Thig mo Bhodach-sa Dhachaigh
 • Nuair Bha Mi Fhèin Nam Mhaighdeann
 • Null thar nan Eileanan
 • O Brown-haired Girl of the Sheiling
 • O Dinna Think, Bonnie Lassie
 • Off She Goes
 • Old Time Wedding Reel
 • Oluvu Kvædi
 • Orange and Blu
 • Ò Hi a Bhò, Ho Rò ’n Àill Leibh
 • Ò Hò Phirearaig, a Phirearaig
 • Òlamaid le Straighlich
 • Òran mun Ghruagaich-Mhara
 • Òran na Faoileig
 • Òran na Feannaig
 • Pease Strae
 • Peigi ’n Dòmhnaill ’ic Theàrlaich
 • Poca Sìl an t-Sealgair
 • Polly, Put the Kettle On
 • Port Dhòmhnaill MhicGuthagain
 • Port-à-beul
 • Port-à-beul
 • Primrose Girl
 • Put Me in the Big Chest
 • Rakish Paddy
 • Reel of Tulloch
 • Ruidhle Thulaichean
 • Ruidhleadh Mo Thommy Young
 • Ruidhlidh Cailleach Eachainn Mhòir
 • Ruidhlidh Mo Nighean Donn
 • Ruidhlidh na Coilich Dhubha
 • Seice Ruairidh, Bheir I Fuaim
 • She Put Her Knee on the Old Man
 • Shiùbhlainn, Shiùbhlainn!
 • Siream Sìos, Siream Suas
 • Siud an Gaol a Bh’ Agad Orm
 • Siud mar Chaidh an Càl a Dholaidh
 • Siùdaibh, ’Illean, Gabhaibh ’m Port
 • Song of the Gull
 • Sproileag
 • Stewarts’ March
 • Sweet Mallay
 • Sword Dance
 • Tha Biodag air Mac Alasdair
 • Tha Biodag air Mac Thòmais
 • Tha Biodag air MacCombaich
 • Tha Bonaid Bheag Bhiorach air Alasdair Gorm
 • Tha Dìth nam Bròg air Donnachan Dubh
 • Tha Fear am Beinn an t-Slocain Duibh
 • Tha Mi air Mo Chur san Talamh
 • Tha na Trì Aonghaisean
 • Tha Sìor Chaoineadh air Beinn Dòbhrain
 • Tha Toll air a’ Bhàta
 • Tha Trì Chasan-Deiridh
 • The Battle of Mulroy
 • The Black Cockerels Will Reel
 • The Black Gun
 • The Black Mill
 • The Boat Leaks
 • The Bob of Fettercairn
 • The Bonnet Makers of Dundee
 • The Braes of Aberarder
 • The Braes of Glenorchy
 • The Braes of Marr
 • The Brown-haired Lad and the Milkmaid
 • The Brown-Haired Maiden
 • The Burnt Leg
 • The Cave of Gold
 • The Corn Bunting
 • The Crow’s Song
 • The Dusty Miller
 • The Envious Wife
 • The Fife Hunt
 • The Foolish Soldier
 • The Futterat with the Grey Tail
 • The Gormandiser
 • The Green Hillock
 • The Grey-haired Old Lady of Rasaay
 • The Haughs of Cromdale
 • The High Road to Linton
 • The Hunter’s Bag of Grain
 • The Jealous Woman
 • The Laird of Corry
 • The MacLeod Doctor
 • The Marquis of Huntley’s Highland Fling
 • The Marquis of Huntly’s Highland Fling
 • The Mason Laddie
 • The Mason’s Apron
 • The Old Man Refused Me Straw
 • The Periwig
 • The Portree Girls
 • The Rantin’ Highlandman
 • The Red Coat
 • The Rejected Lover
 • The Rose in the Garden
 • The Shepherd’s Crook
 • The Smith of Killiechassie
 • The Smith’s a Gallant Fireman
 • The Soldier’s Joy
 • The Spilling of the Kale
 • The Tailor’s Wife
 • The Wee Old Men of Abriachan
 • The White Cockade
 • Thèid Mi ’Cheann Loch Àlainn
 • Thèid Mi Null air a’ Bheinn
 • There is Constant Wailing on Ben Doran
 • Thin Porridge
 • Thomas’s Son Wears a Dirk
 • Thuirt an Luchag Staigh san Toll
 • Tulach Gorm
 • Tullochgorum
 • Uamh an Òir
 • Untidy Witch
 • Wat ye how the Play began
 • Wee Old Man of the Pint of Ale
 • Will You Go To Sheriffmuir
 • You Would Climb the Hills
open\close