The Angus Fraser Collection (e-book)

The Angus Fraser Collection
245 tunes dating back to 18th Century Scotland and earlier.
This is a newly typeset complete version of a manuscript found in the 1950s which is considered to be 'the most important collection of Scottish Gaelic Airs to be recovered in the last 100 years' and the only seemingly authentic collection of Scottish harp music ever recovered. Some of the pieces are after the style of pibroch and some according to Angus Fraser relate to the old variation style of harp playing.

Angus’s grandparents lived at the time of the last harpers and both they and his father had a great interest in Gaelic and instrumental music which they passed on to him. This book was never published as Angus died young around 1874. Taigh na Teud has taken the original manuscript copy, with permission from Edinburgh University Library, and published it in one volume. The original intention of Angus Fraser was that it was to be in 4 parts. This is a fascinating book for harpers, fiddlers, Gaelic singers and pipers and all those interested in studying and learning tunes from the past. This book is now out of print but due to many requests we have made it available here in a pdf version

Details

Instruments:
Fiddle, Harp
Book format:
A4
Extras:
Interactive
Pages:
76
Articulations:
Staff notation
Tune Types:
Air, Jig, Reel, Strathspey
Date:
1996 (the original manuscript was never published).
Origin:
Scottish - This is a newly typeset version.
Level:
Intermediate
Authors:
Angus Fraser
ISBN:
978-1-906804-36-7
open\close

Table of contents

 • A chaoidh cha leig a chailleach leam
 • A Cheannamhor
 • A Cheapach na fàsach
 • A cheud di-Luain de’n raidhe
 • A choinnimh chum mi ris an òigear
 • A Dhòmhnuill Ruaidh ghaolaich
 • A mhaighdeann a rinn an leabaidh chàradh
 • A Mhàiri bhoidheach ‘s a Mhàiri ghaolach
 • A Mhòrag mur dean thu tighinn
 • A Mhòrthir bhoidheach
 • A nighean donn an t-sùgraidh
 • A nionag a chuil duinn
 • A nìonag a chuil duinn nach fhan thu
 • A’ giùlan a’ ghunna
 • Ailean Duinn a laoigh ‘s a leinidh
 • Aiseadh an fhearainn
 • Alasdair Deas
 • Alastair Dubh Ghlinnegaraidh
 • Am baile geamhraidh leam fèin
 • Am bràth tombaca
 • Am paidh thu gaol le gaol da reir
 • An am dol sios bhi deonach
 • An aois
 • An Caoineadh Rioghail
 • An Ciaran Mabac
 • An gearran bàn ‘s an lar fhaoidhe
 • An gille guanach
 • An giullan bòidheach
 • An gleann ‘s am baile margaidh
 • An òinseach
 • An t-oighre’ òg
 • Ann am buthag bheag bharraich
 • B’fhearr leam fhìn gun tigeadh an t-sìth
 • Bàt’ an aisig
 • Beir mo sholas do’m dhùthaich
 • Beir mo shoraidh ‘s ceud fàilte
 • Bha mi ‘n dè ‘m Beinn Douran
 • Bha mo leannan air ràmh bràghad
 • Bi falbh o’n uinneig
 • Bi’dh fonn oire daonnan
 • Bithidh fonn air na maraichean
 • Blàr Sliabh an t-Siorradh
 • Bruach mo leaba
 • Brudhaichean Ghlinn-Braon
 • Buachaille nan gleann
 • C’ait an caidil an riomhain a’ nochd
 • Cailleach an dùrdain
 • Ceud soraidh, ceud soraidh!
 • Cha be dìreadh na bruthaich
 • Cha bhì mi buan ‘s tù bhi uam
 • Cha d’fhuair mise cadal an raoir
 • ‘Chailin duinn a chuailein rèidh
 • Cha mhòr nach eil gruaim orm
 • Cha phòs mi ach thù
 • Cha teid mi’ n Taobh-Tuath
 • Chì mi na feidh air a bhealach
 • Chì mi na h-eoin bhòidheach bhinne
 • Chuir an cadal a chùl rium
 • Chullainn ‘s a Challainn so chaidh ò
 • Chunna’ mi ‘n damh donn ‘s na h-eildean
 • Chunnaic mise mo leannan
 • Clachan Gleann-Darùathil
 • Cliù na maighdein
 • Coinnidh ‘n t-Srath-mhòr
 • Coir a’ cheathaich
 • Comhachag bhochd na Sròine
 • Comhraig Bhrain ‘s a choin duibh
 • Comunn an fheilidh cruinn
 • Craobh nan teud
 • Crodh Chailein
 • Crònan Mairi Ni’an Alastair Ruaidh
 • Cuachag nan craobh
 • Cum uam do laimh fhionnar
 • Cumh’ airson a fir ‘s a leinibh le Silis Nic Raonaill
 • Cumh’ airson Ceannard Chlann ‘Ic Uilleam
 • Cumha Chailean Ghlinn-Iubhar le cho-dhalt
 • Cumha do’n Iarla Chatach
 • Cumha Eachainn Ruadh na’n cath
 • Cumha le nighean òg airson a h-aona bhràthair
 • Cumha Mhic ‘Ic Ailein
 • Cumha Mhic-Gille-Chalum Rarsaidh
 • Deoch slàint’ an t-seann Fhreiceadan
 • Deoch slainte Righ Deorsa
 • Dh’fhalbh mo nighean chruinn donn
 • ‘Dhol a phòsadh na bàntraich
 • Do bhèul dearg tana
 • Domh’ull Donn Bhohuntainn
 • Dòmhnullan Dubh
 • Duan Coille Chrois
 • Dubh an Tomaidh
 • Dùinidh nan clàrsach ‘s nan cliar
 • E horò an cuala tus’ e
 • E horò gur toigh leam fhìn thu
 • E horò mo Chaluman
 • Eagal a’s iadach a’s gaol
 • Ealaidh a’ ghunna
 • Easbuig Earra-ghàidheal
 • Fàilte Mhic an Aba
 • Fàilte Mic Shimidh
 • Fàilte na cuthaig
 • Fallain gun dìth thàinig e
 • Far-fhuadach a chlàrsair
 • Fear nan Earrachd
 • Feasgair Luain
 • Fhir a chuil bhàin nach tig thu nall
 • Fhir a dhìreas am bealach
 • Fhir an leadain tlàth
 • Fhuair mi pòg o laimh an rìgh
 • Fonn òrain na feannaig
 • Fonn òran an t-samhraidh
 • Fuaim an t-saimh
 • Furan nam ban òga
 • Gàdhaig dhubh na’m feadain fiar
 • Gaoir na’m ban Muileach
 • Gaol am Bèatanach sughor
 • Ged a chaidh thu orm seachad
 • Ged a tha mi ‘n diugh gun snaoisean
 • Ged dh’fhag mi mi mo leannan
 • Gruaimean an t-seann duin’
 • Gum beil mi sgìth trom arsneulach
 • Gur grad am bruadar
 • Gur i naidheachd so fhuair mi
 • Hei an clò dub
 • Hèiterinn horò chuirinn mo chùl
 • Heterinn Horò chuirinn mo chùl
 • Hillù hillò hilloronnan
 • Hò gur muladach muladach mi
 • Hò nan tigeadh mo lasgaire boidheach
 • Hò òro ladai dhuibh, ho òro èil
 • Hùgoram ò ‘s gun bhi fallain
 • Hùgoronn ò ‘s mi air m’ aineol
 • Iain Breac Mac Leoid
 • Iain Caimbeul a bhanca
 • Iain Gearr Mac-an-t-Saoir
 • Iorram birlinn Mhic-Raonuill
 • Lath’ a siubhal sleibhe dhomh
 • Latha dhomhs’ a buain nan dearcag
 • Leannan mo ghaoil saor an daraich
 • Luinneag luaidh
 • Ma rèitich an nighean donn
 • Mac Ghriogair a Rua’ shruth
 • Maighdean laghach an riobain uaine
 • Màili chruinn donn
 • Màiri laghach
 • Marbhrann air Rob Donn am bard
 • Marbhrann Alastair Ruaidh
 • Marbhrann air Rob Ruadh Mac Ghriogair
 • Marbhrann Alastair Dhuinn le bhràthair
 • Marbhrann diomoltach fhir Ròghaird
 • Marbhrann Iain Ghairbh ‘Ic Gille-Chalum
 • Mo chailin deas donn
 • Mo chridhe brònach
 • Mo dhùil gach là do thighinnse slàn
 • Mo dhùrachd do’n fhear mhòr
 • Mo ghaol gille donn a bhàta
 • Mo leannan air a stiùir
 • Mo mhìle beannachd leò
 • Mo ni’an dubh ghuanach
 • Mo nighean donn hu o hi
 • Mo nighean donn is boidhche
 • Mo nighean donn nach till thu ‘n taobhsa
 • Mo rùn an gille
 • Mo rùn cìbeir nan tòm
 • Mo rùn duit Eoghann òig
 • Mo rùn fear an leadain duinn
 • Mo rùn gach là do’n nighean bhàn
 • Mo rùn geal dìleas
 • Moch ‘s mi dìreadh ris a bheinn
 • Moch air maduinn latha Lunaisd
 • Moch sa mhadainn ‘s mi ‘g èiridh
 • Mun taca so ‘n dè
 • Mur i mise do leannan
 • Na ciobairibh Gallda
 • Nach teid thu leam
 • Neo-aighearach thàll an Dùnaidh
 • Nighean donn na Cornaig
 • Nighean donn nan gobhar
 • ‘Nuair a thàrlainn an Cill-Fhìnn riut
 • ‘Nuair a theid thu do’n mhonadh
 • O! gur mis’ th’ air mo chradh
 • O! Iain Ghlinn-cuaich
 • Och och mar tha mi ‘s mi na m’ aonar
 • Och och! mar tha mi gun bhi làmh riut
 • Och! nan och mar a tà mi
 • Ochòin a Righ
 • Oigh chaoin a ghlòir mhilis
 • Oigh mhùirneach ho ì
 • On is fàrsan leam gach là
 • Oran an aoig
 • Oran na suiridhe
 • Oran nan spleadh ‘s na fìrinn
 • Pìobaireachd Loch-Lagan
 • Pòg o ghruagach dhonn a ghlinne
 • Raoghull agus Cairistìne
 • Rùn mo chèille air do cheann dubh
 • ‘S ann air banail an tùs
 • ‘S coma leam ged a thuit an latha
 • ‘S e bhi togail na spreidhe
 • ‘S e do mholadh ni mi gu bràt
 • ‘S e ‘n gunna fèin is leannan dhomh
 • Seònaid Bhèatan
 • Seòras Leòdach
 • ‘S gann gun till sinn a chaoidh
 • Sgoilt mo chridh’ as a cheile
 • ‘S i culaidh mo shugraidh
 • ‘S i mo cheist an gille donn
 • ‘S i ni’an mo ghaoil a nighean donn òg
 • ‘S ioma car a dh’fhaodas ti’inn air na fearaibh
 • Siùd mo chaileag
 • ‘S meallt’ an cridhe tha nan com
 • Smeòraichean nam fineachan
 • ‘S mi ‘m shuidh’ air an leachdainn
 • ‘S mithich dhuinn èiridh mo ni’an donn
 • ‘S mor mo spèis do’n ni’an dubh
 • ‘S olc a dh’fhag an uiridh mi
 • Soraidh slàn do dh’Anna
 • ‘S toigh leam Ailean dubh o Lòchaidh
 • ‘S tric mo shuil air an linne
 • ‘S trom a dh’fhag an t-Earrach mi
 • ‘S trom leam an àiridh
 • ‘S truagh a righ mo nighean donn
 • ‘S truagh nach robh mi gun fhios
 • ‘S uallach na fir
 • Taigh-tàrladh na’n uaislean
 • Talla nam bàrd nach beò
 • Tha buaidh air an uisge-bheath
 • Tha chuachag laghach
 • Tha cùl buidhe dualach
 • Tha mi fo chùram
 • Tha mi sgìth trom arsneulach
 • Tha mi trom ‘s duilich leam
 • Tha mi trom duilich trom
 • Tha mo bhean a’ buaireadh rium
 • Tha mo chiabhan air glasadh
 • Tha mo chlò gun luadh san tìrse
 • Tha mo chridh’ air fàs trom
 • Tha mo rùn, tha mo rùn
 • Tha oighr’ òg aig fear Dhunghallan
 • Thàinig an gille dubh ‘n raoir na bhaile-se
 • Theid Seònaid do’n bhuaile
 • Thu’irt an gille ‘s tu mo laochan
 • Thug mi gaol do’n fhear bhàn
 • Tìr na’ mang ‘s nam bradan
 • Tombaca na sreothadaich
open\close

Reviews

“For years, the Angus Fraser Collection has been an important source of ravishingly beautiful Gaelic tunes for musicians such as Alasdair Fraser and Alison Kinnaird. This relatively inexpensive edition should allow many more musicians to enjoy the sheer poetry of the music. Lovely stuff.”

John Moar

“Discovered in 1950, and was ‘the most important collection to be recovered, and the only seemingly authentic Scottish harp music ever to be recovered.”

John Moar - Orkney View Magazine

open\close