Simon Fraser Collection Volume 2 (e-book)

This is an interesting collection which was compiled by Captain Simon Fraser who died before it could be published. His son Angus edited the first of five proposed books which were to contain 49 airs each but unfortunately he also died before the rest of these volumes could be edited and published. These were to be called volume 2 of The Airs and Melodies of the Highlands and Islands of Scotland and delivered in five quarterly parts.

This is the first of the proposed five volumes called volume 2 and contains many interesting Gaelic melodies and good material for those looking to research or play less well known tunes on fiddle or other instruments.

Details

Instruments:
Fiddle, Harp
Book format:
A4 Landscape
Date:
1874
Origin:
Scottish
Articulations:
Staff notation
Tune Types:
Air, Reel, Strathspey
ISBN:
978-1-906804-35-0
Level:
Intermediate
Authors:
Simon Fraser
Pages:
28
open\close

Table of contents

 • A Bhean-shìth
 • A' Chkluain-mhòr
 • A fhleasgaich dhuinn a bhreacain bhallaich
 • A ghabhar liath-ghlas
 • Air Mullach Beinn Fhuathais
 • An Duanag carthanach
 • An fhiodhull
 • An gaol a gheall mi
 • An rìomhainn Larthuirneach
 • An Saoidh
 • An Siùdagain iomlan
 • A Phiob-mhor Ghaidhealach
 • Ardnabith
 • Bail' os-cionn
 • Bitheamaid cridheil anns an am
 • Buaidhibh Chill-Fhinn
 • Caidil mo Naoidheachan lamh rium
 • Carnasaobhaidh
 • Ceann-feadhna ar cinnidh
 • Clann nan Gàidheal
 • Cumha Mhic 'IcAlastair
 • Cuiribh suas am fàbhar iubhair
 • Cuiribh umaidh bitheabh ullamh 's èiribh
 • Doir'a' chluig
 • Faoileagan Ràrsaidh
 • Gleann Srathfarair
 • Gum meal thu duais do chuspaireachd
 • Horò mo chailin 's mo shùil ad dhèidh
 • Ionad còmhnaidh nan sonn gun chuilm
 • Loch Chnocaidh
 • Mo nì'anag laghach
 • Mòrag ann sa chòill
 • Na fithich nan suidhe ann an ionad nan seadhag
 • Na maraichean
 • Nuair a bha mi 'n tìr nam beann
 • Obair-Thairbh
 • Oidhche Nollaig
 • Reul na maise
 • Riomhainn Chill-Fhìnn
 • Ruaraidh Mòr Farabairn
 • 'S mairg a chiùrradh spiocaire
 • Taigh Chuldaothal
 • Tobar nan Ceann
 • Tri casan caorach
 • Trid choilltean a's chrag an Uillt-mhor
open\close

Reviews

"I want to commend you on the marvelous work that you do at Taigh Na Teud! I am so thankful for what you all are doing in preserving the old songs. I would have no other way of following my passion for these old fiddle tunes. It is a wonderful thing to be able to have these and I am so grateful for yourself and efforts! I look forward to doing more business with you."

Fr. David, Ceili De

open\close