• image

The Patrick McDonald Collection (book)

This Collection of Highland Gaelic Airs by Patrick McDonald was first published in 1784 and contains the tunes to many Gaelic songs of that period from all over Scotland. This book gives a fascinating look at life and music in the 18th and 19th centuries. Patrick McDonald came from a very musical and musically literate family which was unusual at this time and this music collection and that of his brother Joseph who published the first book of written pipe music "A Compleat Theory of the Scots Highland Bagpipe" are of the greatest interest to all researching pipe, fiddle, harp and Gaelic songs of the period.

There are two introductions totaling eleven pages with the original book which for researchers are invaluable in their descriptions of both the music and way of life at this time. He gives reference to tunes in the collection which he remembers as being the ancient harp music played in the Highlands. The clarsach had already fallen out of use by this time but it was still within living memory so the references are invaluable today to harp players seeking original tunes. There is also a wealth of other fiddle, pipe and song material in this exciting early collection. There are early versions of many well known tunes.

In addition to all the original notes and introductions Taigh na Teud was fortunate to have the help of Roderick D. Cannon, Allan MacDonald and personal notes on the book from the William Matheson’s own copy. These have been included to help with further research. Roderick Cannon supplied possible names for many of the unnamed tunes in the North Highland Reels and Country Dances section.

Details

Instruments:
Bagpipe/small pipes, Fiddle, Harp
Authors:
Patrick McDonald
Pages:
76
Articulations:
Staff notation
Date:
2000
Origin:
Scottish
Book format:
A4
ISBN:
1-871931-77-0
open\close

Table of contents

 • ----North Highland Airs----
 • A’ bhliadhna gus an aimsir seo
 • A do-ada-a do dh’fhalbh mi
 • A phiùrag ghaolach
 • An tur a bhithinn urad
 • B’ e sud iorram na truaigh
 • B’ fhearr leam fhìn na làir is òigeach
 • Bàs Dhiarmaid o Duinn
 • Cha bhi mi m’ iasgair
 • Cha d’theid mi gu Loch Bhraoin no Ghearrloch
 • Chagair, chagair chagair a ghruagan
 • Chaidh mi là do ‘n Bhadtràileach
 • Chi mi bean san tràigh na suidhe
 • Chiu -ri-ruo
 • Dh’eirich mi moch
 • Gasan finealt
 • Ge do tha mi m’ onar ‘s na gleannaibh
 • Ghoid iad mo bhean uam an rèir
 • Gràidhean donn
 • Gur bòidheach, bòidheach an cnocan
 • Gur bòidheach nighean donn mo chridhe
 • Gur eutrom an t-aiseag
 • Gur liònar gobhlan dubh fraoich ann
 • Gur mise tha fo mhulad
 • Ha-da-lolal-O
 • Imir fein, a Choinnich chridhe
 • Keapach na fàsach
 • Là dhomh ‘s mi direadh bealaich
 • Loch Bhraoin
 • Loisg iad gual io-uo
 • Mac Caoidh Chonasain
 • Maol dònaidh
 • Mnathan Chrospuil is Bhaile Mhuirich
 • Mo chailin donn òg
 • Mo chruinneag ghreannar
 • O chiadain an lò
 • Och o ro u
 • Phiùrag nan gaol
 • Ribhinn, aluinn, aoibhinn òig
 • ‘S cian fada fada o ‘n uiridh
 • ‘S i’ naill so dhuisg mi
 • ‘S fluich an oidhche nochd ‘s gur fuar i
 • ‘S lionar eubh is iolach
 • ‘S neonach le clann Dònail mi
 • ‘S e Coinneach òg a fhuair an togail
 • ‘S olc a fhuair mi tùs a’ gheamhraidh
 • ‘S truagh nach eil bodaich an domhain
 • Sonnan mo ghaoil
 • Sud air m’aigne fo ghruaim
 • Tha ceò mòr air Meall a’ mhuirich
 • Tha fonn gun bhi trom
 • Tha mise fo mhulad
 • Tha mo dhaoine fluich fuar, tha mo ghràdh air a’ chuan
 • Tha mo ghaols’ aig Dònal
 • Tha mo ghruaidhean air preasadh
 • Tha mulad, tha mulad, tha mulad air m’ inntinn
 • Thug na mnathan gaol do m’ chodhalt
 • U-gu-vi-u, U-gu-vi-u, Port na maighdinn chuain
 • Ugi nan gu ‘s mo thriall dachaidh
 • ----Perthshire Airs----
 • A bhanarach dhonn a’ chruidh
 • A Dhonail ruaidh gaolaich
 • An cuala sibhs a’ bhanais bhàn
 • Bhliadhna dh’eirich an iomairt
 • Ceud soraidh uam do ‘n Ailleagan
 • Cha cheilinn sùgradh Uileam
 • Cia iad na dèe ‘s na dùile treun
 • Druimionn dubh
 • Ge do theid mi do m’ leabaidh, ’s beag mo shund ris a’ chadal
 • Is mòr mo mhulad, ’s cha lugha m’ easlaint
 • MacGriogair a Ruaro
 • Nis o rinneadh ar taghadh
 • O! ‘s mis’ tha fo leòn
 • Och is och mar a ta mi
 • Oscar’s Ghost
 • ‘S fad tha mi m’ ònaran
 • ‘S math an là fhuair m’ eudail
 • ‘S mi air cragan na sgurra
 • ‘S mi gabhail an ràthaid
 • Tha ‘n oidhche nochd fuar
 • Tha gruagach san Aodan
 • Tha loingeas fo brèide
 • Tha mo chion air an ùr ghibht
 • Tha mulad, tha sgìos orm
 • ----Western Isle Airs----
 • A cheud luan do‘n ràidh
 • Airidh nam badan
 • Aisling
 • Alasdair m’ ansachd
 • Alasdair òg
 • A mother’s lament on the death of her child
 • A St Kilda girl’s lamentation on the death of her lover
 • A Young lady’s panegyrick on her lover
 • Bheir mi soraidh thun a’ bhaile
 • Caidil gu lo
 • Chaidh an toran mu thom
 • Ciod a bhiodh tu ‘g iarraidh
 • Hithil-ùil agus Ò-hithil-O-hòrino
 • Mo rùn geal òg
 • Oran an aoig
 • Pòsadh peathar In bhàin
 • ‘S cianail m’ aigne
 • Sir Norman McLeod’s Lament
 • ‘S mi ga m’ iomagan a’ m’ leabaidh
 • ‘S toigh leam fein mo laochan
 • Sud mar chuir mi ‘n geamhradh tharum
 • Tha giullan agam fhin
 • ----Argyllshire Airs----
 • An gille dubh ciar dhubh
 • An reir bhruadair mi m’ chadal
 • A Robaidh, tha thu gòrach
 • Cagaran O!
 • Callum a’ ghlinne
 • Coir a’ cheathaich
 • Dan dheirg
 • Dan fhraoich
 • Dan Liughair
 • Faoileagan Sgarba
 • Gur muladach tha mi, s mi gun mhacnus, gun mhanran
 • Gur trom leam mo cheum
 • He-man-du-i-o-ro-u
 • Ho-rin-o-i-ri-o-ho, Nighean an àirich
 • Laoidh an amadain mhòir
 • Laoidh Ghara ‘s nam ban
 • Latha siubhail sleibh dhomh
 • Leam is aithearr an t-suain
 • M’ eudal, is m’ ulaidh is m’ aithir
 • Madainn chiuin chéitein
 • Mairearat nion Donail
 • Manus
 • Màraidh bhàn òg
 • Moch madainn chéitein
 • Mor nian a’ Ghiobarlain
 • Nighean donn nan gabhar
 • Nochd gur faoin mo chadal domh
 • Ossian an déigh nam Fion
 • Rinn m’ eudal mo mhealladh
 • ‘S cian ‘s gur fad tha mi m’ thàmh
 • Shiubhail mi Ile ‘s Ceann-tire
 • S mithich dhomh bhi togail orm
 • Tearlach Stiùbhard
 • Tha sgeul beag agam air Fionn
 • Theid, ‘s gun d’theid mi thairis
open\close

Reviews

“Any musician will enjoy playing through this collection of magical and historical melodies. At a time of renaissance in national identity and interest in Celtic music, it would be appropriate if another generation could make these tunes live again. The modern-day publishers are to be congratulated on making this possible.”

John Moar for Orkney View Magazine

open\close